ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ

การใช้งานเว็บไซต์ www.kaspy.com หรือแอพพลิเคชั่น KASPY (รวมเรียกว่า “แพลตฟอร์ม”) ท่านยอมรับและตกลงที่จะผูกผันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการให้บริการดังต่อไปนี้

 

        ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการนี้จะควบคุมการใช้บริการของท่าน โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการโดยละเอียดก่อนใช้บริการแพลตฟอร์มของเรา หากท่านไม่เห็นชอบต่อข้อกำหนดและเงื่อนไข ในการให้บริการนี้ กรุณาปฏิเสธการเข้าใช้แพลตฟอร์มของเรา

 

1. ทั่วไป

   1.1   KASPY (“เรา”) เป็นบริการแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งจัดหาสถานที่และโอกาส เพื่อการขายสินค้าระหว่างผู้ซื้อ และผู้ขาย (เรียกรวมว่า “ท่าน” หรือ “ผู้ใช้”) เท่านั้น สัญญาซื้อขายที่เกิดขึ้นเป็นสัญญาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายโดยตรง และเราไม่ได้เป็นคู่สัญญาและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายหรือสัญญาอื่นใดระหว่างผู้ใช้ และจะไม่ยอมรับข้อผูกพันใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาดังกล่าว คู่สัญญาจะรับผิดชอบต่อสัญญาซื้อขายระหว่างคู่สัญญาทั้งหมด บัญชีรายชื่อสินค้า การรับประกันการซื้อและสิ่งอื่นที่คล้ายกัน เราไม่มีกระบวนการคัดกรองผู้ใช้ หรือเนื้อหาหรือข้อมูลที่จัดไว้โดยผู้ใช้ล่วงหน้า เราไม่สามารถรับประกันว่าผู้ใช้จะทำธุรกรรมเสร็จสิ้นจริง ๆ

   1.2   เราอาจมีการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลบัญชีของท่านและเนื้อหาใด ๆ เพื่อ (ก) ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือคำสั่งศาล (ข) บังคับใช้เงื่อนไขการให้บริการนี้ (ค) ให้บริการตามคำเรียกร้องของท่าน หรือ (ง) ปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยส่วนบุคคลของเรา ผู้ใช้ และ/หรือ ประชาชนทั่วไป

   1.3   เราสงวนสิทธิในการแก้ไข ดัดแปลง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไข รวมถึงข้อตกลงอื่น ๆ บนแพลตฟอร์ม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

2. บัญชีผู้ใช้งาน

   2.1   ในการใช้บริการแพลตฟอร์ม รวมถึงการเข้าร่วมการส่งเสริมการขายและกิจกรรมทางการตลาดของ เราท่านต้องมีบัญชีผู้ใช้งานของเรา และจะต้องอ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทั้งหมด

   2.2   ผู้ใช้งาน 1 ท่านมีสิทธิลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีผู้ใช้งานของเรา ได้เพียง 1 บัญชี หากเราตรวจสอบพบว่าท่านมีบัญชีผู้ใช้งานมากกว่า 1 บัญชี เรามีสิทธิยกเลิกคำสั่งซื้อ และบัญชีผู้ใช้งาน รวมถึงคูปองต่าง ๆ ที่ได้ให้ไว้หรือถูกใช้ไป

   2.3   เราสงวนสิทธิในการปฏิเสธที่จะให้ท่านเข้าถึงแพลตฟอร์มหรือบริการ หรือปฏิเสธที่จะอนุญาตให้ท่านเปิดบัญชีไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

   2.4   ท่านยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีผู้ใช้งาน โดยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านอาจจะ: (1) พิจารณาและออกให้ท่านโดยเรา หรือ (2) ท่านเป็นฝ่ายให้และเราเป็นผู้อนุมัติโดยดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวของอันเกี่ยวข้องกับการใช้บริการ และ/หรือการเข้าใช้แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง เราอาจจะร้องขอให้ท่านอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือยกเลิกชื่อผู้ใช้ และ/หรือรหัสผ่านทันทีในเวลาใด ๆ โดยดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวของ เรา โดยไม่ต้องให้เหตุผลหรือคำบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ต้องรับผิดหรือรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ

   2.5   ท่านตกลงที่จะเปลี่ยนรหัสผ่านของท่านเป็นครั้งคราว และเก็บชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไว้เป็นความลับ

   2.6   ท่านจะต้องแจ้งให้เราทราบทันทีหากท่านทราบว่าหรือมีเหตุสงสัยว่าความลับเกี่ยวกับชื่อผู้ใช้งาน และ/หรือรหัสผ่านอาจจะถูกเปิดเผยหรือมีการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือหากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจำเป็นต้องมีการปรับปรุง

   2.7   กรณีท่านเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลที่ไม่สามารถให้ความยินยอมต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายในประเทศของท่าน ท่านยอมรับว่าท่านได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมแล้วเพื่อการใช้บริการใด ๆ บนแพลตฟอร์ม และก่อนการสมัครเป็นสมาชิกของเรา หากท่านไม่ได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยธรรมของท่าน กรุณาปฏิเสธการเข้าใช้แพลตฟอร์ม และผู้แทนโดยชอบธรรมของท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อการใช้งานบัญชีหรือแพลตฟอร์มทั้งหมดของท่าน ไม่ว่าบัญชีดังกล่าวจะเปิดอยู่แล้วในขณะนี้หรือสร้างในภายหลังก็ตาม

   2.8   เราสงวนสิทธิในการระงับบัญชีผู้ใช้งานและการเป็นสมาชิกของท่าน โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า หากเราตรวจสอบพบว่าท่านได้ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือท่านไม่ได้ให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน หรือเมื่อพบว่าท่านกระทำการอันเป็นการขัดต่อกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย กระทำการคุกคาม หรือกระทำการใดอันก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อเราหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีดังกล่าวท่านยินยอมที่จะรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยที่เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่ท่านได้ก่อต่อบุคคลอื่น

   2.9   เราขอสงวนสิทธิในการระงับบัญชีผู้ใช้งานและการเป็นสมาชิกของผู้ขาย เป็นการชั่วคราว ในกรณีเมื่อภายหลังเปิดบัญชีผู้ใช้งานแล้วพบว่า ไม่มีการเคลื่อนไหวทางธุรกรรมบนแพลตฟอร์มของเราภายใน 3 เดือน อย่างไรก็ตาม ผู้ขายสามารถติดต่อขอใช้บัญชีผู้ใช้งานดังกล่าวอีกครั้งได้ภายใน 1 ปี ด้วยช่องทาง www.helpcenter.kaspy.com หรือทางศูนย์บริการลูกค้าเราที่เบอร์ 02-027-7844 หากไม่มีการติดต่อขอใช้งานภายในระยะเวลาดังกล่าว เราขอสงวนสิทธิในการลบบัญชี ผู้ใช้งานดังกล่าวออกจากระบบโดยถาวร

 

3. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้แพลตฟอร์ม

   3.1   ท่านต้องไม่ใช้แพลตฟอร์มในทางมิชอบ ต้องไม่ก่อหรือช่วยเหลือการก่ออาชญากรรม ปลอมเป็นบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ หรือระบุถ้อยคำอันเป็นเท็จ โอนหรือเผยแพร่ไวรัส รวมถึง ม้าโทรจัน วอร์ม โลจิกบอม หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่มีวัตถุประสงค์ที่เป็นอันตรายต่อเทคโนโลยี ไม่เผยแพร่ข้อมูลหรือสิ่งอนาจาร ไม่ลักลอบเข้าระบบหรือคลังข้อมูล หรือการกระทำใด ๆ ที่ใช้แพลตฟอร์มของเราในทางที่ขัดต่อเจตนาและจุดมุ่งหมายของ KASPY

   3.2   หากเราตรวจพบการทุจริตหรือการกระทำผิดกฎหมายใด ๆ เรามีสิทธิที่จะระงับหรือยกเลิกรายการสั่งซื้อหรือบัญชีผู้ใช้งาน พร้อมทั้ง รายงานการกระทำที่มิชอบนั้น ๆ ต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

   3.3   ท่านรับรองว่าเนื้อหาใด ๆ อันเกี่ยวกับบริการที่ท่านโพสต์หรือทำให้ปรากฏบนแพลตฟอร์มนั้นถูกต้องและไม่ฝ่าฝืนกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจะรับผิดชอบในเนื้อหาดังกล่าวแต่ฝ่ายเดียว

   3.4   ท่านเข้าใจและยอมรับว่าเนื้อหาบนแพลตฟอร์มทั้งหมด ไม่ว่าที่เป็นสาธารณะหรือส่วนตัว เป็นความรับผิดชอบของผู้ที่เป็นต้นกำเนิดของเนื้อหาดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว โดยที่เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่รับรองความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือคุณภาพของเนื้อหาดังกล่าว

   3.5   เราสงวนสิทธิในการลบเนื้อหาหรือปิดกั้นการส่งต่อเนื้อหา (1) ที่ละเมิดเงื่อนไขการให้บริการ (2) เมื่อได้รับคำร้องเรียนจากผู้ใช้คนอื่น (3) เมื่อได้รับแจ้งเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือคำสั่งทางกฎหมายให้ลบออก หรือ (4) ถ้าเนื้อหาดังกล่าวน่ารังเกียจ

   3.6   หากท่านมีข้อมูลหรือหลักฐานเกี่ยวกับการทุจริต หรือการกระทำผิดกฎหมายใด ๆ กรุณาติดต่อทาง www.helpcenter.kaspy.com หรือทาง ศูนย์บริการลูกค้าเราที่เบอร์ 02-027-7844

 

4. ราคา และ รายละเอียดสินค้า

   4.1   KASPY จะพยายามแสดงราคาและรายละเอียดของสินค้าที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มที่ถูกต้องและแม่นยำมากที่สุดเท่าที่จะทำได้อย่างไรก็ตามท่านยอมรับว่าข้อมูลดังกล่าวอาจมีความคลาดเคลื่อน หากเราพบข้อผิดพลาดเกี่ยวกับสินค้าซึ่งท่านได้สั่งซื้อ เราจะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็ว และหากท่านไม่พึงพอใจหรือพบว่ารายละเอียดสินค้าไม่ได้ตรงกับสินค้าจริง ท่านสามารถดำเนินการเพื่อรับบริการหลังการขาย เพื่อขอรับเงินคืนหรือขอเปลี่ยนสินค้าใหม่ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการรับคืนสินค้าของ KASPY

   4.2   ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับข้อมูลและรายละเอียดของสินค้า ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาการ ขาดแคลนสินค้า หรือ ปัญหาอื่น ๆ ที่ทำให้ร้านค้าไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ ท่านและร้านค้ามีสิทธิในการยกเลิกคำสั่งซื้อนั้น ๆ ได้ โดยหากคำสั่งซื้อของท่านถูกยกเลิก แต่ท่านได้ทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เราจะดำเนินการคืนเงินให้ตามนโยบายการคืนสินค้าและคืนเงินของ KASPY

   4.3   ราคาที่ประกาศขายทั้งหลายอยู่ภายใต้บังคับการเสียภาษี เว้นแต่จะระบุไว้ชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น

   4.4   KASPY มีค่าบริการแพลตฟอร์ม ที่ 15% จากเฉพาะมูลค่าสินค้าที่ขายได้แล้วเท่านั้น ขายได้แล้วจึงหัก % จากยอดที่ขายได้ โดยอัตราข้างต้นจะถือว่ามีผลบังคับใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

   4.5   อัตราค่าธรรมเนียมในการถอนเงิน ซึ่งเป็นระบบการเงินของบริษัทเอกชนที่เรียกเก็บจากผู้ขาย โดยจะคิดค่าธรรมเนียมการถอนครั้งละ 20 บาท และฟรีค่าธรรมเนียมการถอนสำหรับยอด 50,000 บาทขึ้นไป

 

5. การสั่งซื้อและการชำระเงิน

   5.1   เราสนับสนุนวิธีการชำระเงินต่อไปนี้

            (1) บัตรเครดิต/เดบิต การชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตจะดำเนินการผ่านช่องทาง การชำระเงินของบุคคลภายนอก และชนิดของบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่ช่องทางการ ชำระเงิน เหล่านี้ยอมรับ อาจแตกต่างไปตามเขตอำนาจตามกฎหมายในแต่ละประเทศ

            (2) QR Code การชำระเงินผ่าน QR Code จะต้องดำเนินการผ่านช่องทางการเงินของแอปธนาคารผู้ซื้อ โดยเมื่อผู้ซื้อชำระเงินผ่านแอพพลิเคชั่นธนาคารของผู้ซื้อเรียบร้อยแล้ว ระบบในแพลตฟอร์มเราจะทำการยืนยันการชำระเงินโดยอัตโนมัติ

   5.2   ผู้ซื้อสามารถเปลี่ยนวิธีการชำระเงินที่ต้องการได้ตลอดเวลาก่อนทำการชำระเงิน

   5.3   เราไม่รับผิดชอบและจะไม่ยอมรับผิดใด ๆ ต่อความสูญเสียหรือความเสียหายแก่ผู้ซื้ออันเกิดจากข้อมูลการจัดส่งและ/หรือข้อมูลการชำระเงินที่ผู้ซื้อให้ไว้ หรือการที่ผู้ซื้อโอนเงินค่าชำระสินค้าไม่ถูกต้อง

   5.4   เราสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบว่าผู้ซื้อได้รับอนุญาตให้ใช้วิธีการชำระเงินในช่องทางที่ระบุไว้หรือไม่ และอาจระงับธุรกรรมไว้จนกว่าจะได้รับการยืนยันการอนุญาตนั้นแล้ว หรือยกเลิกธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกรณีไม่มีการยืนยันดังกล่าว

   5.5   เราจะดำเนินการชำระเงินให้แก่ผู้ใช้ทางช่องทางการโอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น ผู้ใช้จำเป็นต้อง ให้ข้อมูล บัญชีเงินฝากของตนแก่เราเพื่อรับการชำระเงิน กล่าวคือ เงินจากการขายสินค้า กรณีเป็นผู้ขาย หรือการคืนเงินตามนโยบายการคืนสินค้าและคืนเงินของเรากรณีเป็นผู้ซื้อ

   5.6   ท่านยอมรับว่าเรามีสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อของท่านได้ ในกรณีที่คำสั่งซื้อถูกยกเลิก โดยไม่ใช่ความผิดของท่าน ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการให้ค่าชดเชยในรูปแบบของการคืนเงินเท่านั้น

   5.7   เราจะดำเนินการแจ้งเตือนไปยังท่านทุกครั้ง เมื่อคำสั่งซื้อของท่านถูกยกเลิก

 

6. การจัดส่ง

   6.1   การจัดส่งสินค้าที่ซื้อจะเป็นการจัดส่งสินค้าโดยตรงจากผู้ขายถึงผู้ซื้อ โดยผู้ซื้อจะเป็นผู้ระบุ รอบการจัดส่งและช่องทางการจัดส่งตามที่ผู้ขายกำหนดไว้ และผู้ให้บริการขนส่งดังกล่าวจะเป็น ผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ในกรณีที่สินค้าที่ซื้อเสียหาย สูญหาย หรือไม่สามารถจัดส่งได้ใน ระหว่างการจัดส่ง โดยผู้ใช้ทราบและตกลงว่า เราจะไม่รับผิดสำหรับความเสียหาย ค่าใช้จ่าย ต้นทุน หรือค่าธรรมเนียมอันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าว และผู้ขาย/หรือผู้ซื้อจะดำเนินการติดต่อผู้ให้บริการ ขนส่งเพื่อยุติข้อพิพาทดังกล่าวเอง

   6.2   เมื่อเราได้รับเงินซื้อสินค้าของผู้ซื้อแล้วเราจะแจ้งให้ผู้ขายทราบ หลังจากนั้นผู้ขายควรดำเนินการ ตามที่จำเป็นเพื่อจัดส่งสินค้าที่ซื้อไปยังผู้ซื้อ พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียด เช่น ชื่อบริษัทที่จัดส่ง หมายเลขติดตามพัสดุ ฯลฯ ให้แก่ผู้ซื้อผ่านทางแพลตฟอร์มของเรา

   6.3   ผู้ขายจะต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการทำให้แน่ใจว่าผู้ซื้อได้รับสินค้าที่ซื้อภายในระยะเวลาที่ระบุไว้โดยผู้ขาย

 

7. ความรับผิดชอบของผู้ขาย

   7.1   ผู้ขายรับทราบว่าผู้ขายควรจัดการและตรวจสอบอย่างเหมาะสมว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ราคาและ รายละเอียดสินค้า จำนวนสินค้าคงคลัง และข้อกำหนดและเงื่อนไขในการขาย ได้รับการอัปเดตในบัญชี รายชื่อสินค้าของผู้ขาย และไม่โพสต์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือทำให้เกิดความเข้าใจผิด

   7.2   ราคาสินค้าถูกกำหนดโดยดุลยพินิจของผู้ขายเอง ราคาสินค้าและค่าจัดส่งจะรวมอยู่ในจำนวน ทั้งหมดที่จะเรียกเก็บกับผู้ซื้อ เช่น ภาษีขาย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีศุลกากร เป็นต้น และผู้ขายจะไม่เรียกเก็บเงิน ดังกล่าวจากผู้ซื้อเพิ่มเติมหรือแยกต่างหาก

   7.3   ผู้ขายตกลงว่าเราสามารถเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อกระตุ้นการทำธุรกรรมระหว่าง ผู้ซื้อและผู้ขาย โดยการลด ให้ส่วนลด หรือคืนเงินค่าธรรมเนียม หรือด้วยวิธีการอื่น ๆ ตาม ดุลยพินิจของเราทั้งนี้ ราคาขั้นสุดท้ายที่ผู้ซื้อชำระจะเป็นราคาที่ได้มีการปรับดังกล่าวแล้ว

   7.4   เพื่อจุดประสงค์ในการส่งเสริมการขายเราอาจโพสต์รายการสินค้าที่ลงรายการไว้โดยผู้ขาย (ตามราคาที่ปรับแล้ว) บนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก (เช่น ไซต์พอร์ทัลและไซต์เปรียบเทียบราคา) รวมถึงเว็บไซต์อื่น ๆ (ในประเทศหรือต่างประเทศ) ที่ดำเนินการโดยเรา

   7.5   ผู้ขายจะต้องออกใบเสร็จรับเงิน สลิปบัตรเครดิต หรือใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ซื้อเมื่อร้องขอ

   7.6   ผู้ขายทราบและตกลงว่าผู้ขายจะรับผิดชอบการเสียภาษี ศุลกากร และอากรทั้งหมด สำหรับสินค้า ที่ขายและเราไม่อาจให้คำแนะนำทางกฎหมายหรือภาษีในเรื่องนี้ได้ เนื่องจากกฎหมายและข้อบังคับ ด้านภาษีอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว ดังนั้น จึงแนะนำว่าหากมีข้อสงสัย ผู้ขายควรขอคำแนะนำ จากผู้เชี่ยวชาญ

 

8. ทรัพย์สินทางปัญญา

   8.1   เครื่องหมายทางการค้า ชื่อทางการค้า ลิขสิทธิ์ กู๊ดวิลล์ การออกแบบ สิ่งประดิษฐ์ สิทธิบัตร โลโก้ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย ตราสัญลักษณ์ สโลแกน โนว์ฮาว ข้อมูล ความลับทางการค้า รูปวาด ซอฟต์แวร์ โค้ด หรือ สิ่งที่สามารถสื่อข้อความได้อื่น ๆ (รวมเรียกว่า“ทรัพย์สินทางปัญญา”) ทั้งที่จดทะเบียนแล้ว และยังไม่ได้จดทะเบียน หรืออาจมีสิทธิจะได้จดทะเบียน รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ทางเราใช้หรือพัฒนา ล้วนอยู่ภายใต้การคุ้มครองของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายอื่น ๆ ภายใต้ ราชอาณาจักรไทย

   8.2   ห้ามการกระทำใด ๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นการคัดลอก การทำซ้ำ การดัดแปลง การลวงขาย การทำวิศวกรรมย้อนรอย การคัดลอกรหัสคอมพิวเตอร์ การเผยแพร่ข้อมูล การตีพิมพ์ซ้ำ การสร้างเว็บไซต์ลิงค์ใด ๆ หรือการกระทำด้วยวิธีการใด ๆ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ต่อทรัพย์สินซึ่งได้รับการคุ้มครองบนแพลตฟอร์มของเรา

   8.3   เนื้อหา ซึ่งรวมถึงตัวอักษร ภาพ และ เนื้อหาดิจิทัลอื่น ๆ ไม่ว่าจะถูกเผยแพร่หรือไม่ได้เผยแพร่บน แพลตฟอร์ม ถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเรา

   8.4   เรามีสิทธิในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด ทั้งที่เป็นทรัพย์สินของเราและบริษัทในเครือ รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญาของของผู้ขายบนแพลตฟอร์มของเรา

   8.5   หากท่านมีหลักฐานเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนแพลตฟอร์มของเราหรือเชื่อว่า งานของท่านถูกละเมิด กรุณาติดต่อทาง www.helpcenter.kaspy.com หรือทางศูนย์บริการลูกค้า ของเราที่เบอร์ 02-027-7844

 

9. นโยบายความเป็นส่วนตัว

      การใช้บริการ และ/หรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มของท่าน อยู่ภายใต้บังคับนโยบายความเป็นส่วนตัว ตามที่กำหนดไว้ใน www.kaspy.com

 

10. การระงับข้อพิพาท

   10.1   ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการนี้จะอยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย โดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งกับกฎแห่งกฎหมาย อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาการจำหน่ายสินค้า ระหว่างประเทศและกฎหมายธุรกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เว้นแต่กฎหมายที่ บังคับใช้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

   10.2   ในกรณีที่เกิดปัญหาในการทำธุรกรรม ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงที่จะติดต่อกันและกัน เพื่อยุติข้อพิพาทโดยการหารือร่วมกัน โดยเราจะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผล ในการอำนวย ความสะดวก หากไม่สามารถยุติข้อพิพาทได้ ผู้ใช้สามารถนำเรื่องขึ้นร้องเรียนต่อศาลยุติธรรมใน เขตอำนาจศาลของตนเพื่อยุติข้อพิพาท อันเกิดจากการทำธุรกรรม

   10.3   ผู้ซื้อและผู้ขายแต่ละฝ่ายให้คำรับรองและตกลงว่าตนจะไม่ฟ้องร้องหรือยื่นข้อร้องเรียนใด ๆ ต่อเรา เกี่ยวกับธุรกรรมใด ๆ ที่ทำขึ้นบนแพลตฟอร์มหรือข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว เว้นแต่กรณีที่เราเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในธุรกรรมตามข้อเรียกร้องดังกล่าว

 

11. คำถามและข้อร้องเรียน

      หากท่านมีคำถามหรือข้อร้องเรียนใด ๆ กรุณาติดต่อเราโดยใช้เพจ “ติดต่อเรา” บนแพลตฟอร์ม และเราจะติดต่อประสานงานกับผู้ขายเกี่ยวกับคำถามและข้อร้องเรียนของท่าน

แชท