นโยบายของ Kaspy

การจัดส่งสินค้า

     การจัดส่งจะสามารถดำเนินการได้เมื่อผู้ซื้อทำการชำระสินค้าเรียบร้อยแล้ว และเมื่อไม่มีการยกเลิกคำสั่งซื้อนั้น ซึ่งผู้ขายสามารถเลือกระบุวันที่สะดวกในการจัดส่งได้ (ผู้ขายไมาสามารถเลือกวันจัดสงได้) นอกจากนี้ผู้ขายสามารถกำหนดช่องทางการจัดส่งโดยบริษัทขนส่งได้ และให้ผู้ซื้อตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งตามที่ผู้ขายกำหนด ในปัจจุบันมีช่องทางการจัดส่ง ได้แก่ ไปรษณีย์ไทย, นิ่มเอ็กเพรส, นินจา แวน, เอสซีจีเอ็กซ์เพรส ในกรณีเกิดการจัดส่งล่าช้าทางบริษัทจัดส่งพัสดุจะเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากความล่าช้านั้นต่อผู้ซื้อ ในอนาคต kaspy จะเปิดให้มีช่องทางการจัดส่งเพิ่ม คือผู้ขายสามารถจัดส่งสินค้าได้ด้วยตัวผู้ขายเอง เช่น ผู้ขายสามารถขับรถไปส่งสินค้าให้แก่ผู้ซื้อได้โดยตรง หรืออาจเลือกช่องทางการขนส่งอื่นใด นอกเหนือจากที่ Kaspy กำหนดไว้ และหากเกิดสินค้าล่าช้าในกรณีนี้ ผู้ขายจะเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายนั้น

 

การยกเลิกสินค้า

     การยกเลิกการสั่งซื้อ: ผู้ซื้อสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าได้ภายใน 60 นาทีหลังยืนยันการสั่งซื้อ ถ้าเลย 60 นาทีไปแล้วไม่สามารถยกเลิกได้

 

นโยบายการคืนสินค้าและคืนเงิน

      1. การยื่นคำร้องขอคืนสินค้าและ/หรือคืนเงิน

          1.1   ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนสินค้าและ/หรือคืนเงินในสถานการณ์ต่อไปนี้เท่านั้น

  • ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้า
  • สินค้ามีตำหนิ ใช้การไม่ได้และ/หรือเสียหายระหว่างการจัดส่ง
  • ผู้ขายส่งสินค้าไม่ตรงกับข้อมูลจำเพาะที่ตกลงกันไว้ (เช่น ขนาดหรือประเภทสินค้าไม่ถูกต้อง เป็นต้น) ให้กับผู้ซื้อ
  • สินค้าที่ส่งให้ผู้ซื้อมีลักษณะแตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญจากคำอธิบายที่ผู้ขายระบุไว้ในบัญชีรายชื่อสินค้าที่เสนอขายหรือด้วยการทำข้อตกลงแบบเป็นส่วนตัวกับผู้ขายและผู้ขายต้องส่งคำยืนยัน ของตนไปยัง KASPY(“เรา”) เพื่อยืนยันข้อตกลงดังกล่าว
  • กฎหมายกำหนดให้ต้องมีการคืนเงิน
  • กรณีมีการยกเลิกการขายเนื่องจากเหตุที่ไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้เพราะความผิดของผู้ขาย และผู้ซื้อได้ชำระเงินแล้ว

 

     **ผู้ซื้อไม่อาจยื่นคำร้องขอคืนสินค้าและ/หรือคืนเงินเนื่องจากเปลี่ยนใจได้ เว้นแต่จะระบุไว้ในนโยบายการคืนเงินและคืนสินค้านี้

 

          1.2   ระยะเวลาการยื่นคำร้องขอคืนสินค้าและ/หรือคืนเงิน

  • ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนสินค้าที่ซื้อ (“สินค้า”) และ/หรือคืนเงินก่อนวันหมดเขตระยะเวลาของ KASPY ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ
  • หรือติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือในการยุติข้อพิพาท          1.3   ผู้ซื้อจะต้องส่งคำร้องขอคืนสินค้าและ/หรือคืนเงินของผู้ซื้อผ่านทางแพลตฟอร์มของเรา

          1.4   เราจะตรวจสอบคำร้องของผู้ซื้อแต่ละคนเป็นรายกรณี และจะตัดสินใจว่าควรดำเนินการตามคำร้อง ของผู้ซื้อหรือไม่ โดยใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว

          1.5   ในกรณีที่ผู้ซื้อทำการชำระเงินผิดพลาด (เช่น กรอกจำนวนเงินผิด ชำระผิดช่องทาง เป็นต้น) หรือ ทำรายการชำระเงิน ซ้ำซ้อน ลูกค้าจะไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงการชำระเงินที่ผิดพลาด หรือยกเลิกการชำระเงินซ้ำซ้อนได้ และเราจะไม่ทำการคืนเงินให้กับลูกค้าซึ่งรวมถึงเงินค่าธรรมเนียม ในการชำระเงินของธุรกรรมชำระเงินดังกล่าวด้วย ลูกค้าจะต้องทำการติดต่อร้านค้าหรือผู้ให้บริการ โดยตรงเพื่อขอทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการชำระเงินที่ผิดพลาดหรือขอคืนเงินจากการชำระเงิน ที่ซ้ำซ้อนเท่านั้น

          1.6   ในกรณีที่ผู้ซื้อได้ดำเนินคดีกับผู้ขาย ผู้ซื้ออาจส่งหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาถึงเรา เพื่อขอให้เราเก็บเงินที่ซื้อไว้ต่อไปจนกว่าจะทราบผลการตัดสินอย่างเป็นทางการ โดยเราจะใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว เพื่อตัดสินใจว่าจำเป็นที่จะต้องเก็บเงินที่ซื้อดังกล่าวไว้ต่อไปหรือไม่

 

      2. สิทธิของผู้ขาย

          2.1   เมื่อเราได้รับคำร้องขอคืนสินค้าและ/หรือคืนเงินจากผู้ซื้อแล้ว เราจะแจ้งให้ผู้ขายทราบเป็น ลายลักษณ์อักษร ผู้ขายสามารถตอบรับคำร้องของผู้ซื้อตามขั้นตอนที่เรากำหนดไว้ในหนังสือแจ้ง ผู้ขายต้องตอบรับภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้ง (“ระยะเวลาที่กำหนด”) หากเราไม่ได้รับการติดต่อจากผู้ขายภายในระยะเวลาที่กำหนด เราจะถือว่าผู้ขายไม่ตอบรับ คำร้องของผู้ซื้อ และจะดำเนินการประเมินคำร้องของผู้ซื้อโดยไม่ต้องบอกกล่าวแก่ผู้ขายอีก

 

          2.2   เราจะตรวจสอบคำตอบของผู้ขายแต่ละคนเป็นรายกรณี โดยใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว ภายใต้สถานการณ์ที่ผู้ขายระบุไว้

 

      3. สภาพของสินค้าที่คืน

เพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการคืนสินค้า ผู้ซื้อควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้ารวมถึงสินค้าให้ฟรี(ของแถม) จะต้องส่ง คืนผู้ขายในสภาพที่ผู้ซื้อได้รับขณะจัดส่ง เราขอแนะนำให้ผู้ซื้อถ่ายรูปสินค้าไว้ในขณะที่ได้รับสินค้าเพื่อส่ง ให้แก่ผู้ขายในแพลตฟอร์มของเรา

 

      4. ค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้า

ผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องหารือและตกลงร่วมกันว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า

 

      5. การคืนเงิน

         5.1   ผู้ซื้อจะได้รับเงินคืนหลังจากที่เราได้รับคำยืนยันจากผู้ขายว่าผู้ขาย ได้รับสินค้าที่ส่งคืนแล้วเท่านั้น ในกรณีที่เราไม่ได้รับการติดต่อจากผู้ขายภายในเวลาที่กำหนด เรามีสิทธิที่จะคืนเงินจำนวนที่ เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ซื้อโดยไม่ต้องบอกกล่าวแก่ผู้ขายอีก 

 

         5.2   เงินที่คืนจะโอนเข้าบัตรเครดิต/เดบิตของผู้ซื้อหรือบัญชีธนาคารที่กำหนด แล้วแต่ว่าอย่างใดจะเหมาะสม

 

      6. การสื่อสารระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

     เราส่งเสริมให้ผู้ใช้สื่อสารซึ่งกันและกันในกรณีที่เกิดปัญหาในการทำธุรกรรมเนื่องจากเราเป็นแพลตฟอร์มตัวกลางสำหรับให้ผู้ใช้ทำการซื้อขายเท่านั้น ผู้ซื้อควรติดต่อผู้ขายโดยตรงหากมีปัญหาเกี่ยวกับสินค้าที่ซื้อ

 

นโยบายสิ่งของต้องห้ามและสิ่งของที่ถูกจำกัด

     ผู้ขายมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าสิ่งของที่เสนอขายนั้นเป็นไปตามกฎหมาย และได้รับอนุญาตให้ลงรายการไว้เพื่อการขายตามเงื่อนไขและนโยบายของ KASPY (“เรา”) ก่อนจะลง รายการ สิ่งของนั้นบนแพลตฟอร์มการขาย เพื่อความสะดวกของผู้ขาย เราได้จัดทำคู่มือ โดยย่อเกี่ยวกับสิ่งของต้องห้าม และสิ่งของที่ถูกจำกัดซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายทางแพลตฟอร์มของเรา

      1. รายการสิ่งของต้องห้ามและสิ่งของที่ถูกจำกัด

          (i)   ผลิตภัณฑ์จากสัตว์และสัตว์ป่า (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสัตว์ป่า)

          (ii)   วัตถุโบราณและโบราณวัตถุสถาน ของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการค้าของเก่า และพระเครื่อง

          (iii)   เครื่องสำอางใช้แล้ว

          (iv)   เงินตราไทย ต่างประเทศและแสตมป์ปลอม

          (v)   บัตรเครดิตและบัตรเดบิต

          (vi)   เงินตราต่างประเทศ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เงินตราแบบดิจิตอล รวมถึงธนบัตรรัฐบาลและเหรียญที่ เพื่อการสะสม

          (vii)   ยาเสพติด ยารักษาโรค (ทั้งมีและไม่มีใบสั่งแพทย์) สารเสพติด และยากระตุ้นอารมณ์ทางเพศที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

          (viii)   อุปกรณ์โทรคมนาคม กล้องสอดแนมอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ที่คล้ายกัน เช่น เครื่องส่งสัญญาณเคเบิลทีวี เครื่องตรวจจับเรดาร์ อุปกรณ์ควบคุมสัญญาณจราจร อุปกรณ์ดักฟัง อุปกรณ์ลอบฟังทางโทรศัพท์ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

          (ix)   สินค้าที่ถูกสั่งห้ามโดยกฎหมายหรือหน่วยงานรัฐบาลหรือองค์กรที่กำกับดูแลในประเทศไทย

          (x)   อาวุธปืน อาวุธ เช่น สเปรย์พริกไทย สิ่งเทียมอาวุธ และเครื่องช็อตไฟฟ้า เป็นต้น

          (xi)   เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ (ทั้งนี้จะต้องนำส่งใบอนุญาตและได้รับอนุมัติจาก Kaspy)

          (xii)   สินค้าผลิตภัณฑ์อาหารต้องห้าม : เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ของเรา ห้ามผู้ขายลงรายการสินค้าและสินค้าที่ เกี่ยวกับอาหารต่อไปนี้บนไซต์ของเรา

                     (ก)   อาหารเสริมหรือผลิตภัณฑ์ในลักษณะเดียวกันที่ประกาศยกเลิก โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยาหรือสินค้าที่ไม่มีเลขทะ เบียน อ.ย.

                     (ข)   สินค้าที่มีคำกล่าวอ้างทางการแพทย์ นั่นคือคำกล่าวอ้างว่าสินค้ามีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัย การรักษา การบรรเทา การบำบัดหรือการป้องกันโรคในมนุษย์ และ/หรือสัตว์ การคุมกำเนิด ทำให้สลบ หรือป้องกันหรือแทรกแซงการทำงานตามปกติของกระบวนการทำงานของร่างกาย ไม่ว่าแบบถาวรหรือ ชั่วคราว หรือโดยการสิ้นสุด ลด หรือเลื่อนเวลา หรือเพิ่มหรือเร่งการทำงานของกระบวนการทำงานนั้น หรือในลักษณะอื่นใด (เช่น ยารักษาโรค คอนแทคเลนส์ อาหารเสริมปลอมยี่ห้อ)

                     (ค)   สินค้าอาหารให้โทษ : อาหารซึ่งประกอบด้วยสารต้องห้ามหรือสารเกินปริมาณที่อนุญาต อาหารมีสิ่งเจือปนที่ไม่แจ้งให้ผู้ซื้อทราบลักษณะของธุรกรรมอย่างครบถ้วนขณะขาย

                     (ง)   ผลิตภัณฑ์จากนมที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อโรค

                     (จ)   เห็ดป่า

                     (ฉ)   สินค้าอาหารอื่นใดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์

             สินค้าผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่อยู่ในหมวดอาหารต้องห้ามด้านบนจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำและแนวทาง เหล่านี้

                     (ก)   วันหมดอายุ – สินค้าอาหารทั้งหมดต้องติดฉลากอย่างชัดเจนและเหมาะสมพร้อมระบุวันหมดอายุหรือ “ใช้ภายในวันที่” จะต้องไม่เสนอขายสินค้าอาหารที่หมดอายุ

                     (ข)   ภาชนะปิดผนึก – อาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ขายบนไซต์ควรบรรจุหีบห่อ หรือปิดผนึก เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ซื้อสามารถระบุหลักฐานของการถูกเปิดหรือตำหนิได้

                     (ค)   สินค้าอาหารที่เน่าเสียง่าย – ผู้ขายซึ่งลงเสนอขายสินค้าที่น่าเสียง่ายควรระบุอย่างชัดเจนในคำอธิบาย สินค้าถึงขั้นตอนที่จะทำเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าจะได้รับการบรรจุหีบห่ออย่างเหมาะสม

          (xiii)   ซิมการ์ดเติมเงินโทรศัพท์มือถือที่ใกล้หมดอายุหรือหมดอายุ

          (xiv)   สินค้าภายใต้แบรนด์ ยี่ห้อหรือเครื่องหมายการค้าใด ๆ ตามที่ทางบริษัทกำหนด

          (xv)   สินค้าเกี่ยวกับรัฐหรือตำรวจ เช่น เหรียญตรา เครื่องยศ หรือชุดเครื่องแบบ

          (xvi)   ชิ้นส่วนมนุษย์หรือซากศพ

          (xvii)   อุปกรณ์สะเดาะกุญแจ

          (xviii)   ตั๋วลอตเตอรี่

          (xix)   ยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์

          (xx)   สิ่งของที่อาจละเมิดลิขสิทธิ์: สิ่งของที่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสินค้าที่ทำซ้ำขึ้นมา ของปลอม สินค้าหรือของเลียนแบบโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือสิ่งของที่อาจละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก

          (xxi)   บริการ : การให้บริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบริการทางเพศ บริการที่มีลักษณะผิดกฎหมาย หรือละเมิดเงื่อนไขการให้บริการ เป็นสิ่งต้องห้ามบนแพลตฟอร์มของ Kaspy เว้นแต่มีการอนุญาตไว้ อย่างชัดแจ้งโดย Kaspy

          (xxii)   ตู้สล็อต

          (xxiii)   สิ่งของที่ถูกเรียกคืน

          (xxiv)   หุ้น หลักทรัพย์อื่น ๆ และแสตมป์

          (xxv)   ยาสูบหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบุหรี่ไฟฟ้า

          (xxvi)   สิ่งของที่มีเนื้อหาลามกอนาจาร ปลุกระดมหรือทรยศต่อชาติ

          (xxvii)   สิ่งพิมพ์ หนังสือ ภาพยนตร์ วิดีโอ และ/หรือวิดีโอเกมที่ไม่เป็นไป ตามกฎหมายที่บังคับใช้ ในประเทศที่ขายและ/หรือจัดส่ง

          (xxviii)   สินค้าที่ถูกลักขโมย

          (xxix)   สินค้าที่ติดฉลากปลอม

          (xxx)   สิ่งของอื่นใดที่หรือมีส่วนประกอบที่ (i) ผิดกฎหมายหรือถูกจำกัดในเขตอำนาจศาลของผู้ซื้อและ/หรือผู้ขาย หรือที่ส่งเสริมกิจกรรมผิดกฎหมายหรือที่ถูกจำกัด หรือ (ii) หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล กำหนดว่าอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพหรือความปลอดภัย

      2. การละเมิด

          การละเมิดนโยบายสิ่งของต้องห้ามและสิ่งของที่ถูกจำกัดอาจส่งผลในทางลบแก่ผู้ขายหลายประการ เช่น

  • การถูกลบออกจากรายการเสนอขาย
  • การถูกจำกัดการได้รับสิทธิพิเศษ
  • บัญชีผู้ใช้ถูกระงับและยกเลิก
  • การถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย

             หากท่านเห็นบัญชีรายชื่อสินค้าที่ละเมิดนโยบายของเรา โปรดแจ้งให้เราทราบโดยคลิกที่ปุ่ม “รายงานสินค้านี้” หรือ “รายงานผู้ใช้นี้” จากเมนูด้านล่างในหน้าผลิตภัณฑ์หรือผู้ใช้ เมื่อมีการละเมิดนโยบายเกิดขึ้น เราจะส่งอีเมล ข้อความของระบบ และข้อความแจ้งเตือนไปยังผู้ขายเพื่อแจ้งให้ทราบว่าบัญชี รายชื่อถูกลบออกจากเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้เราจะส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังผู้ซื้อสินค้าจากบัญชีรายชื่อดัง กล่าวนี้ด้วย

แชท